Studeren op een

inspirerende locatie

Behoefte aan een inspirerende studieplek? Of een goed gesprek? Dan ben je bij Liox aan het juiste adres.
Kijk rustig verder, of neem meteen een kijkje in de agenda voor onze events en studieplekken.

Studeren op een

inspirerende locatie

Behoefte aan een inspirerende studieplek? Of een goed gesprek? Dan ben je bij Liox aan het juiste adres.
Kijk rustig verder, of neem meteen een kijkje in de agenda voor onze events en studieplekken.

Studeren op een

inspirerende locatie

Behoefte aan een inspirerende studieplek? Of een goed gesprek? Dan ben je bij Liox aan het juiste adres.
Kijk rustig verder, of neem meteen een kijkje in de agenda voor onze events en studieplekken.

PRIVACY STATEMENT

Contactgegevens

Weezenhof 2030
6536 JN Nijmegen
06- 87 96 50 39

De controller is aangewezen als contactpersoon privacy. De contactpersoon is te bereiken via privacy@stichtingliox.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Liox verwerkt uw persoonsgegevens doordat u onze website bezoekt en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt bij het reserveren van een evenement of voor het versturen van nieuwsbrieven en andere informatie.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bezoekers van de website:
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type.

Persoonsgegevens voor het aanmaken van een (organisatie)profiel op de website/boekingssysteem:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Woonplaats
– Studierichting

Voor het verwerken en het versturen van de nieuwsbrief en andere informatie van Stichting Liox worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
– E-mailadres
– Voor- en achternaam
– IP-adres

Verwerking persoonsgegevens betrokkenen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@stichtingliox.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Liox verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Het verzenden van onze nieuwsbrieven en/of andere informatie
– Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren

Stichting Liox baseert de verwerking van uw persoonsgegevens op de volgende grondslagen:
– Toestemming
– Ter voorbereiding en uitvoering van een overeenkomst met u
– Wettelijke verplichting
– Gerechtvaardigd belang van stichting Liox of van een derde

Wanneer de grondslag voor verwerking van uw persoonsgegevens uw toestemming is dan kunt u deze toestemming altijd intrekken.

Wij kunnen persoonsgegevens verwerken indien wij daartoe een wettelijke verplichting hebben, te weten een fiscale verplichting.

Wij kunnen een gerechtvaardigd belang hebben bij verwerking van uw persoonsgegevens, te weten het oplossen van een geschil of een rechterlijke procedure.

Geautomatiseerde besluitvorming

Liox neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Liox) bij betrokken is. Liox gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Liox bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

CATEGORIE PERSOONSGEGEVENS BEWAARTERMIJN REDEN
Cookies   Afhankelijk van het type cookie maximaal 2 jaar.   Zie cookieverklaring.
Persoonsgegevens voor het versturen van een nieuwsbrief of andere informatie.   Totdat u de toestemming intrekt.   We hebben uw gegevens nodig om de informatie te versturen.  
Persoonsgegevens voor het aanmaken van een profiel en reserveren van evenementen via de website.   Zolang het account actief gebruikt wordt.   Deze gegevens zijn nodig om in te loggen en een reservering te plaatsen.  

Delen van persoonsgegevens met derden

Liox verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Liox blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij hebben verwerkersovereenkomsten gesloten met de administrateur van onze projecten, het bedrijf dat ons digitale en niet-digitale archief beheert, onze hosting provider, onze systeembeheerder, onze websitebouwer en de leverancier en beheerder van onze digitale vergadersoftware.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ook heeft u het recht om ons te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, beperking, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@stichtingliox.nl.

Liox besteedt uiterste zorg aan het beeldmateriaal op de website. Mocht er een foto op staan waar u vanwege portretrechten bezwaar tegen heeft, dan vragen we u contact met ons op te nemen via privacy@stichtingliox.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Indien u meent dat Liox niet zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaat verzoeken wij u dit eerst aan ons te laten weten zodat we samen met u een oplossing kunnen vinden. U kunt een klacht indienen bij onze contactpersoon privacy via privacy@stichtingliox.nl. Liox wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Liox neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze contactpersoon privacy via  privacy@stichtingliox.nl. Liox heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

 

Wijziging privacy statement